Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Η πρότασή μας για την Οικονομική & Διοικητική Αναδιοργάνωση του Δήμου μας.Ένας Δήμος για να είναι σύγχρονος, δεν αρκεί να στεγάζεται σε καινούριο κτίριο. Πολύτιμο κεφάλαιο για την σωστή λειτουργία του είναι οι εργαζόμενοι σε όλες τις υπηρεσίες του. Η πολιτική του ηγεσία και προπαντός οι υπηρεσίες του πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής που ζούμε.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
·         Να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που θα διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο.
·         Η εξοικείωση κι η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες.
·      Τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας σύμφωνα με την ειδικότητά τους, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
·         Η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, χωρίς εξαιρέσεις.
·         Η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών, για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την άμεση πρόσβαση των δημοτών σε αυτές.
·        Η  ενοποίηση στα μηχανογραφικά και λειτουργικά συστήματα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
• Προχωρούμε άμεσα στη απογραφή των οικονομικών του Δήμου, με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παρατάξεων.
• Αναρτούμε στο “site” του Δήμου όλα τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί Δή-
μου και φορέων του).
• Εξομοιώνουμε τα δημοτικά τέλη προς όφελος των Δημοτών.
• Δημιουργούμε ανεξάρτητες επιτροπές αξιολόγησης και ελέγχου της πορείας  των έργων του Δήμου.
• Δημιουργούμε ανεξάρτητη αρχή εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας του Δήμου- Επιτροπή Διαφάνειας.
• Δημιουργούμε Γραφείο ένταξης- καταγραφής των οικονομικών μεταναστών.
• Προχωράμε στη δημιουργία ενός ισχυρού γραφείου κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με δυνατότητα να προγραμματίζει και να υλοποιεί, πέραν των μέχρι τώρα προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος.
• Ενοποιούμε τα μηχανογραφικά και λειτουργικά συστήματα.
· Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων και δυνατοτήτων για την βελτίωση παροχής διοικητικών  υπηρεσιών και τεχνογνωσίας διαχείρισης.
• Δημιουργούμε υποδομές για την κάλυψη των νέων αρμοδιοτήτων, που μεταφέρονται στους δήμους μέσω του σχεδίου «Καλλικράτης».
Το σημερινό μοντέλο διοίκησης του Δήμου είναι απολύτως ξεπερασμένο και η διατήρησή του θα αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια. Για τον λόγο αυτό, οι παρωχημένες σήμερα αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων,  θα αντικατασταθούν και στην θέση τους θα οριστούν:
·         Αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.
·         Καινοτόμων εφαρμογών, τεχνολογιών και έργων.
·         Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
·         Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.
·         Οικονομικών, Ανάπτυξης και απασχόλησης με αρμοδιότητες:
α) Τα οικονομικά του Δήμου και η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων
β) Την συνεργασία και χάραξη κοινής στρατηγικής ανάπτυξης του Δήμου με όλες τις παραγωγικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας.
γ) Την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με την εφαρμογή πολιτικών στήριξης των επιχειρήσεων από τον Δήμο, την αξιοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αλλά και την υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης.
δ) Την δημιουργία και στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με δραστηριοποίησή τους αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.

 Δημιουργούμε ειδική σελίδα στο “site” του Δήμου για ενημέρωση των Δημοτών για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των πρακτικών τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ